Polska Izba Małej Energetyki Odnawialnej

Polska Izba Małej Energetyki Odnawialnej, zwana dalej „Izbą” jest organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej przedsiębiorców w zakresie ich działalności w szczególności wobec organów państwowych i samorządowych.

Izba działa na podstawie ustawy o izbach gospodarczych oraz statutu i posiada osobowość prawną.

W relacjach zagranicznych Izba jest uprawniona do posługiwania się nazwą Polish Chamber of Small Renewable Energy.

Izba może posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym i tekstowym oraz nazwą skróconą PIMEO. Izba może używać pieczęci z napisem Polska Izba Małej Energetyki Odnawialnej i/lub Polish Chamber of Small Renewable Energy.

Izba zrzesza przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie związanym z rynkiem energii odnawialnej, w tym produkcji, usług, obrotu energią odnawialną, bez względu na formę własności i formę organizacyjną.

Siedzibą Izby jest m.st. Warszawa. Izba działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Może także podejmować działania za granicą.

Izba została powołana na czas nieokreślony.

Izba może powoływać filie, przedstawicielstwa i oddziały, a także inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą oraz może przystępować do innych organizacji, izb, fundacji itp. prowadzących działalność zbieżną z celami Izby, mających siedzibę w kraju lub za granicą.